آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

[vc_row height=”auto” width=”full”][vc_column width=”1/4″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%23000050%22%7D%7D” el_id=”colsl1″ offset=”vc_hidden-sm vc_hidden-xs”][vc_empty_space][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%225px%22%2C%22margin-right%22%3A%225px%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/3″ offset=”vc_col-xs-4″][us_image image=”665″ size=”full” style=”shadow-2″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-right%22%3A%2210px%22%2C%22border-radius%22%3A%225px%22%7D%7D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/3″ offset=”vc_col-xs-8″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22padding-top%22%3A%2210px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22dashed%22%2C%22border-radius%22%3A%223px%22%2C%22border-left-width%22%3A%222px%22%2C%22border-top-width%22%3A%222px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%222px%22%2C%22border-right-width%22%3A%222px%22%2C%22border-color%22%3A%22rgba%28183%2C194%2C201%2C0.69%29%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22font-size%22%3A%2212px%22%7D%7D”]

[user_display_name]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%225px%22%2C%22margin-right%22%3A%225px%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/2″][us_iconbox icon=”fas|check-square” color=”custom” icon_color=”rgba(183,194,201,0.81)” size=”25px” title=”پیشخوان اصلی” title_size=”14px” link=”url:%23t1″ el_class=”panel_ite” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23b7c2c9%22%2C%22margin-top%22%3A%2216px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2216px%22%2C%22padding-left%22%3A%225px%22%2C%22padding-top%22%3A%2215px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2215px%22%2C%22padding-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22dashed%22%2C%22border-radius%22%3A%223px%22%2C%22border-left-width%22%3A%222px%22%2C%22border-top-width%22%3A%222px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%222px%22%2C%22border-right-width%22%3A%222px%22%2C%22border-color%22%3A%22rgba%28183%2C194%2C201%2C0.69%29%22%7D%7D”][/us_iconbox][us_iconbox icon=”fas|arrow-alt-circle-down” color=”custom” icon_color=”rgba(183,194,201,0.81)” size=”25px” title=”دانلود فایل ها” title_size=”14px” link=”url:%23t2″ el_class=”panel_ite” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23b7c2c9%22%2C%22margin-top%22%3A%2216px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2216px%22%2C%22padding-left%22%3A%225px%22%2C%22padding-top%22%3A%2215px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2215px%22%2C%22padding-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22dashed%22%2C%22border-radius%22%3A%223px%22%2C%22border-left-width%22%3A%222px%22%2C%22border-top-width%22%3A%222px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%222px%22%2C%22border-right-width%22%3A%222px%22%2C%22border-color%22%3A%22rgba%28183%2C194%2C201%2C0.69%29%22%7D%7D”][/us_iconbox][us_iconbox icon=”fas|life-ring” color=”custom” icon_color=”rgba(183,194,201,0.81)” size=”25px” title=”تغییر رمز عبور” title_size=”14px” link=”url:%23t6″ el_class=”panel_ite” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23b7c2c9%22%2C%22margin-top%22%3A%2216px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2216px%22%2C%22padding-left%22%3A%225px%22%2C%22padding-top%22%3A%2215px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2215px%22%2C%22padding-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22dashed%22%2C%22border-radius%22%3A%223px%22%2C%22border-left-width%22%3A%222px%22%2C%22border-top-width%22%3A%222px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%222px%22%2C%22border-right-width%22%3A%222px%22%2C%22border-color%22%3A%22rgba%28183%2C194%2C201%2C0.69%29%22%7D%7D”][/us_iconbox][us_iconbox icon=”fas|angle-double-left” color=”custom” icon_color=”rgba(183,194,201,0.81)” size=”25px” title=”خروج” title_size=”14px” link=”url:http%3A%2F%2Fmandegar-academy.com%2Flogout%2F|title:%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC|target:_blank” el_class=”panel_ite” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23b7c2c9%22%2C%22margin-top%22%3A%2216px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2216px%22%2C%22padding-left%22%3A%225px%22%2C%22padding-top%22%3A%2215px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2215px%22%2C%22padding-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22dashed%22%2C%22border-radius%22%3A%223px%22%2C%22border-left-width%22%3A%222px%22%2C%22border-top-width%22%3A%222px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%222px%22%2C%22border-right-width%22%3A%222px%22%2C%22border-color%22%3A%22rgba%28183%2C194%2C201%2C0.69%29%22%7D%7D”][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][us_iconbox icon=”fab|twitter-square” color=”custom” icon_color=”rgba(183,194,201,0.81)” size=”25px” title=”شبکه اجتماعی” title_size=”14px” link=”url:%23t5″ el_class=”panel_ite” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23b7c2c9%22%2C%22margin-top%22%3A%2216px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2216px%22%2C%22padding-left%22%3A%225px%22%2C%22padding-top%22%3A%2215px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2215px%22%2C%22padding-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22dashed%22%2C%22border-radius%22%3A%223px%22%2C%22border-left-width%22%3A%222px%22%2C%22border-top-width%22%3A%222px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%222px%22%2C%22border-right-width%22%3A%222px%22%2C%22border-color%22%3A%22rgba%28183%2C194%2C201%2C0.69%29%22%7D%7D”][/us_iconbox][us_iconbox icon=”fas|cart-arrow-down” color=”custom” icon_color=”rgba(183,194,201,0.81)” size=”25px” title=”پرداخت ها” title_size=”14px” link=”url:%23t3″ el_class=”panel_ite” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23b7c2c9%22%2C%22margin-top%22%3A%2216px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2216px%22%2C%22padding-left%22%3A%225px%22%2C%22padding-top%22%3A%2215px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2215px%22%2C%22padding-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22dashed%22%2C%22border-radius%22%3A%223px%22%2C%22border-left-width%22%3A%222px%22%2C%22border-top-width%22%3A%222px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%222px%22%2C%22border-right-width%22%3A%222px%22%2C%22border-color%22%3A%22rgba%28183%2C194%2C201%2C0.69%29%22%7D%7D”][/us_iconbox][us_iconbox icon=”fas|envelope-open-text” color=”custom” icon_color=”rgba(183,194,201,0.81)” size=”25px” title=”درخواست ها” title_size=”14px” link=”url:%23t7″ el_class=”panel_ite” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23b7c2c9%22%2C%22margin-top%22%3A%2216px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2216px%22%2C%22padding-left%22%3A%225px%22%2C%22padding-top%22%3A%2215px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2215px%22%2C%22padding-right%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22dashed%22%2C%22border-radius%22%3A%223px%22%2C%22border-left-width%22%3A%222px%22%2C%22border-top-width%22%3A%222px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%222px%22%2C%22border-right-width%22%3A%222px%22%2C%22border-color%22%3A%22rgba%28183%2C194%2C201%2C0.69%29%22%7D%7D”][/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”3/4″ el_id=”colb2″][vc_empty_space height=”10″][vc_tta_tabs title_font=”” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-bottom%22%3A%225px%22%7D%7D”][vc_tta_section tab_id=”t1″ title=”پیشخوان” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28245%2C245%2C245%2C0.60%29%22%2C%22margin-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%222px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23999999%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23f5f5f5%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-right%22%3A%2215px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%7D”][vc_row_inner el_id=”dkkgvne”][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb_FaNum_Medium%22%2C%22font-size%22%3A%2214px%22%2C%22line-height%22%3A%220.7%22%2C%22background-color%22%3A%22linear-gradient%28to%20right%2C%20%23ff416c%2C%20%23ff4b2b%29%22%2C%22padding-top%22%3A%2210px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2210px%22%2C%22border-radius%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23d4d4d4%22%7D%7D” el_class=”test_vsio”]

وضعیت حساب کاربری شما :

فعال می باشد.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb_FaNum_Medium%22%2C%22font-size%22%3A%2214px%22%2C%22line-height%22%3A%220.7%22%2C%22background-color%22%3A%22linear-gradient%28to%20right%2C%20%238e2de2%2C%20%234a00e0%29%22%2C%22padding-top%22%3A%2210px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2210px%22%2C%22border-radius%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23cfcfcf%22%7D%7D” el_class=”test_vsio”]

آدرس ایمیل شما :

[user_email]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb_FaNum_Medium%22%2C%22font-size%22%3A%2214px%22%2C%22line-height%22%3A%220.7%22%2C%22background-color%22%3A%22linear-gradient%28to%20right%2C%20%2300c6ff%2C%20%230072ff%29%22%2C%22padding-top%22%3A%2210px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2210px%22%2C%22border-radius%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23d6d6d6%22%7D%7D” el_class=”test_vsio”]

تخفیف 10 درصدی شما:

User05251d

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb_FaNum_Medium%22%2C%22font-size%22%3A%2214px%22%2C%22line-height%22%3A%220.7%22%2C%22background-color%22%3A%22linear-gradient%28to%20right%2C%20%23fe8c00%2C%20%23f83600%29%22%2C%22padding-top%22%3A%2210px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2210px%22%2C%22border-radius%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23d4d4d4%22%7D%7D” el_class=”test_vsio”]

نام کاربری :

[user_login]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_text_separator title=”اطلاعات تماس فروشگاه”][vc_empty_space][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-left%22%3A%2210px%22%2C%22padding-right%22%3A%2210px%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox size=”50px” title=”تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان کوچه شماره پنج” title_size=”14px” img=”379″][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox size=”50px” title=”66006600 – 021″ title_size=”14px” img=”380″][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox size=”50px” title=”info@domain.com” title_size=”14px” img=”725″][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox size=”50px” title=”@MYCHANNEL” title_size=”14px” img=”743″][/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-left%22%3A%2210px%22%2C%22padding-right%22%3A%2210px%22%7D%7D”][vc_column_inner][us_page_block id=”708″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23525252%22%2C%22font-size%22%3A%2215px%22%2C%22padding-left%22%3A%2210px%22%2C%22padding-top%22%3A%225px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%225px%22%2C%22padding-right%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%225px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23000050%22%7D%7D”]

موفقیت، مجموعه‌ای از تلاش‌های کوچک است که هر روز و هر روز تکرار شده‌اند. از اینکه به حقوق کپی رایت ویدئو ها احترام میگذارید از شما سپاسگزاریم ، هر دوره آموزشی برای یک نفر تدارک دیده شده و می بایست یک نفر از آن استفاده نماید.

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_tta_section][vc_tta_section tab_id=”t2″ title=”خرید ها” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28245%2C245%2C245%2C0.60%29%22%2C%22margin-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%222px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23999999%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23f5f5f5%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-right%22%3A%2215px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%7D”][vc_empty_space][vc_column_text][download_history][/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_tta_section][vc_tta_section tab_id=”t3″ title=”پرداخت ها” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28245%2C245%2C245%2C0.60%29%22%2C%22margin-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%222px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23999999%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23f5f5f5%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-right%22%3A%2220px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%7D”][vc_empty_space][vc_column_text][purchase_history][/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_tta_section][vc_tta_section tab_id=”t5″ title=”شبکه های اجتماعی” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28245%2C245%2C245%2C0.60%29%22%2C%22margin-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%222px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23999999%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23f5f5f5%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-right%22%3A%2220px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%7D”][vc_empty_space][vc_row_inner content_placement=”middle” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23e8e8e8%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox size=”50px” title=”صفحه فیسبوک” title_size=”15px” img=”732″][/us_iconbox][vc_empty_space][us_iconbox size=”50px” title=”تماس اسکایپ” title_size=”15px” img=”739″][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox size=”50px” title=”صفحه اینستاگرام” title_size=”15px” img=”735″][/us_iconbox][vc_empty_space][us_iconbox size=”50px” title=”صفحه اینستاگرام” title_size=”15px” img=”740″][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox size=”50px” title=”صفحه فیسبوک” title_size=”15px” img=”736″][/us_iconbox][vc_empty_space][us_iconbox size=”50px” title=”صفحه آپارات” title_size=”15px” img=”742″][/us_iconbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][us_iconbox size=”50px” title=”پیامرسان واتساپ” title_size=”15px” img=”738″][/us_iconbox][vc_empty_space][us_iconbox size=”50px” title=”کانال تلگرامی” title_size=”15px” img=”743″][/us_iconbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23525252%22%2C%22font-size%22%3A%2215px%22%2C%22padding-left%22%3A%2210px%22%2C%22padding-top%22%3A%225px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%225px%22%2C%22padding-right%22%3A%2210px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%225px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23000050%22%7D%7D”]

با دنبال کردن شبکه های اجتماعی فروشگاه فایل ما می توانید از تخفیف های هفتگی بهره مند شوید و خرید ارزشمندی را تجربه کنید.

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_tta_section][vc_tta_section tab_id=”t6″ title=”تغییر رمزعبور” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28245%2C245%2C245%2C0.60%29%22%2C%22margin-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%222px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23999999%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23f5f5f5%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-right%22%3A%2220px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%7D”][vc_empty_space][vc_column_text]

[password_form]

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_tta_section][vc_tta_section tab_id=”t7″ title=”ارسال درخواست” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22rgba%28245%2C245%2C245%2C0.60%29%22%2C%22margin-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%222px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23999999%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%221px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23f5f5f5%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-right%22%3A%2220px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2220px%22%7D%7D”][vc_empty_space]

[vc_empty_space][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]