آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

دوره یژه نانوایی

تجهیزات و پخت و عمل آوری خمیر

آردها،آرد کامل،نان های غنی و مخمرها