آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

دوره های طراحی دوخت آموزشگاه ماندگار

دوره الگو ساز

دوره دوخت لباس

دوره ضخیم دوز

دوره راسته دوز

دوره طراحی لباس

دوره نازک دوز

دوره دوخت کاپشن

دوره دوخت مانتو

دوره الگو ساز

دوره دوخت لباس

دوره ضخیم دوز

دوره راسته دوز

دوره طراحی لباس

دوره نازک دوز

دوره دوخت کاپشن

دوره دوخت مانتو