آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

دوره متصدی خدمات مجالس به صورت ورکشاپ (عملی) برگزار می شود. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام بر عهده آموزشگاه می باشد.

مدت زمان دوره : 7 روز

موارد آموزشی :

 – بربازاريابي و اخذ سفارش ارائه خدمات – ارزيابي منابع و برنامه ريزي ارائه خدمات – هدايت و رهبري فرآيند ارائه خدمات – ايجاد ارتباطات موثر و هماهنگي پرسنل جهت ارائه خدمات – ايجاد انگيزش شغلي و افزايش بهره وري – نظارت و کنترل و ارزيابي فرآيند ارائه خدمات – مديريت مالي پروژه و بنگاه ارائه خدمات

هزینه دوره :

دوره متصدی خدمات مجالس از ساعت 15 الی 20 برگذار می شود.