آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

دوره سرپرست رستوران هتل به صورت ورکشاپ (عملی) برگزار می شود. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام بر عهده آموزشگاه می باشد.

مدت زمان دوره : 5 روز

موارد آموزشی :

برقراري ارتباط با مدیریت غذا و نوشیدني – ارائه خط و مشي كاري و برنامه ریزي جلسات هفتگي غذا و نوشیدني – بازرسي و كنترل چك لیست و ارائه آن به دفتر غذا و نوشیدني – برنامه ریزي برآورد مواد مصرفي و تنظیم لیست هاي مربوطه – ایجاد هماهنگي با واحدهاي ذیربط از نظر نظافت و بهداشت – كنترل ایمني و بهداشت فردي و عمومي – كنترل كیفیت مواد غذایي – تهیه گزارش تعمیرات و ارائه آن به واحد فني – اجراي انواع منوهاي غذایي

هزینه دوره : 3,769,200

دوره سرپرست رستوران هتل از ساعت 15 الی 20 برگذار می شود.