آموزشگاه فنی و حرفه ای ماندگار

انجمن معتادان گمنام

انجمن معتادان گمنام

و خداوند کاری را برای ما انجام می دهد که ما قادر به انجام آن نیستیم

انجمن معتادان گمنام